Novinky

Přijďte se podívat :-)
ERASMUS+ ....mobility žáků - Malta a Madrid :-)
EXKURZE NA LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA V PRAZE
Nicolas Morávek student 1.A - účast na konferenci o budoucnosti Evropy
Informace ze světa fotbalu:
Tematická exkurze žáků 3.AB v Praze
Exkurze – Opevnění 1938
Členské školy UNESCO - zasedání Litovel
Nicolas Morávek student 1. A studijního oboru Ekonomické lyceum
Sportovní management 2. ročník – odborná praxe
2.A v Praze
Ukázková praxe na Náchodském zámku
Biologicko – poznávací exkurze do ZOO ve Dvoře Králové n. L. – 2. ročníky
Po stopách opevnění z r. 1938

 

Název projektu:

By Development of Teachers´Competences towards the European School of the 21st Century
Rozvoj kompetencí učitelů k evropské škole 21. století
Registrační číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA101-060041

Délka projektu: 1.6.2019 – 31.5.2021
Koordinátor projektu: Mgr. Ivana Šimková
 

Shrnutí projektu

Hlavním cílem naší školy je zapojení do mezinárodní spolupráce v oblasti vysílání žáků na pracovní stáže do zahraničí tak, aby žáci zvýšili svou konkurenceschopnost na evropském trhu práce. Další cílem naší školy je pokračování v zapojení se do projektů Erasmus+ KA2, kdy žáci získávají zkušenosti s evropskou spoluprací se svými vrstevníky z různých částí Evropy. Abychom dokázali žáky na oba typy projektů dostatečně jazykově i odborně připravit, nejprve je nutné zvýšení jazykových a metodických kompetencí našich vyučujících, a také jejich dovednosti práce s moderními technologiemi, které jsou při přípravě žáků a zapojení školy do evropské spolupráce v 21. století nezbytné (potřeby naší organizace). V rámci projektů Erasmus+ KA2, kterých se naše škola účastní, jsme měli možnost se krátce seznámit s moderními výukovými metodami a ICT technologiemi používanými vyučujícími partnerských škol a zjišťujeme, že v těchto ohledech zaostáváme za vyspělejšími partnery a potřebujeme zvýšit kompetence našich pracovníků na evropskou úroveň. Zvýšení těchto kompetencí zároveň prohloubí i kvalifikaci těchto pracovníků a umožní jejich profesní rozvoj. Vyučující následně přenesou své nově nabyté znalosti, dovednosti a zkušenosti na žáky a zlepšením svých kompetencí zmírní své obavy ze spolupráce s jinými institucemi na evropské úrovni. Pro možné zapojení do mezinárodní spolupráce tedy potřebujeme mít dostatečně kvalifikované učitele a vedoucí pracovníky na úrovni evropského rozměru, kteří budou schopni odborně i jazykově připravit žáky naší školy nejen pro pracovní stáže v zahraničí a další projekty mezinárodní spolupráce, ale i následně pro evropský trh práce, a tím napomáhat internacionalizaci školy. Call 2019 Round 1 KA1 - Learning Mobility of Individuals KA101 - School education staff mobility FormId KA101-CA59CE6C Deadline (Brussels Time) 5 Feb 2019 12:00:00 EN 7 / 39 Define the key areas of your organisation's activity that you would like to improve and explain how. For example, reflect on your plans to improve staff and management competences; teaching and training content, methods and tools; development of key competences and skills of staff and learners; development of sustainable cross-border cooperation; etc. Potřeby naší školy v rámci tohoto projektu (příprava školy na zapojení do mezinárodní spolupráce) lze tedy konkrétně rozčlenit takto: 1. příprava školy a jejích vyučujících pro zapojení do Projektu mobility pro žáky a pracovníky v odborném vzdělávání a přípravě s Erasmus+ certifikátem mobility v odborném vzdělávání a přípravě (VET) - viz strana 52 a následující příručky Erasmus-plus-programme-guide-cs 2019. 2. potřeba zvýšit jazykové kompetence vyučujících (je součástí potřeby zaměstnávat kvalifikované pracovníky evropské úrovně) v anglickém jazyce u vyučujících předmětů: zeměpis, dějepis a management a marketing tak, aby svou nově získanou jazykovou kompetenci využili při zapojení metody CLIL do svých vyučovacích předmětů a aby se v budoucích projektech mohli stát doprovodnými účastníky KA2 projektů. 3. potřeba osvojení znalosti nových vyučovacích metod a nástrojů, získání dovedností v užití digitálních (ICT) technologií a osvojení si nových vyučovacích metod formou stínování (je součástí potřeby zaměstnávat kvalifikované pracovníky evropské úrovně): a) potřeba osvojení nových vyučovacích metod a nástrojů (včetně ICT technologií) pro výuku anglického, německého a španělského jazyka u vyučujících těchto jazyků tak, aby se zvýšila kvalita jejich výuky a následně i jazyková kompetence jejich žáků, potřebná pro zapojení do projektů mezinárodní spolupráce - stáží v podniku a Erasmus+ KA2 projektů b) potřeba získání znalostí o metodě Project Based Learning, jejíž zavedení ve vyučovacích hodinách především anglického jazyka by mohlo zvýšit kompetence žáků např. v oblasti řešení problémů a jejich komunikační kompetence, obzvláště v anglickém jazyce, a tím se zvýšily kompetence žáků potřebné pro zapojení do projektů mezinárodní spolupráce – stáží v podniku a Erasmus+ KA2 projektů c) potřeba osvojení si nových dovedností v užití digitálních (ICT) technologií, a to nejen pro výuku žáků (viz bod 3a a výuku předmětů Management, Marketing, Zeměpis a Dějepis), ale také pro využití ICT technologií v rámci diseminačních aktivit Erasmus+ projektů KA1 a KA2 a dalších projektů evropské spolupráce prováděných vedením školy a koordinátory těchto projektů d) osvojení si nových metod výuky zeměpisu a dějepisu (především využití ICT technologií při výuce) formou stínování